Działalność socjalno-zdrowotna ZŻWP

Zdrowie jest jedną z głównych wartości każdego człowieka, która wpływa na wszystkie dziedziny jego życia. Jednym  z  czynników  wpływających  na jego stan  jest opieka  zdrowotna,  nazywana  także  ochroną  zdrowia,  systemem zdrowotnym, systemem opieki zdrowotnej, czy też system służby zdrowia.     W przepisach prawa brak jest definicji zdrowia, ale można przyjąć za Światową Organizacją Zdrowia, że „zdrowie jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności”.       Zgodnie ze Statutem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz uchwałą programową przyjętą na X Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 25 września 2013 roku w Warszawie, jednym z podstawowych obszarów naszej działalności jest tworzenie warunków i pozyskiwanie środków celem organizowania opieki zdrowotnej i paliatywnej, wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i niedołężnych, a także udzielania pomocy socjalnej dla osób jej potrzebujących.      W obecnych bardzo trudnych czasach, nasza związkowa działalność w obszarze opieki socjalno-zdrowotnej (w całym tego słowa znaczeniu) jest daleko niedoskonała.     Niemożność uzyskania środków finansowych na tę działalność, brak zainteresowania członków Związku do prowadzenia wolontariatu – to główna przyczyna dla której prawie nie istnieje system pomocy dla członków i ich rodzin, którzy tej pomocy oczekują.      Prowadzenie tego obszaru działalności ze strony Związku, musi zostać ukierunkowane na szeroką akcję informacyjną w oparciu o wszystkich członków Związku, szczególnie na bazie "ludzi dobrej woli i o wielkim sercu".